กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพัน

บางเหตุการณ์และตลาดมีกฎกติกาที่แตกต่างกันดังระบุระบุข้างล่างในกฎกติกาการเดิมพันในเหตุการณ์/ตลาดเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทการเดิมพัน/เหตุการณ์หรือการตลาดเฉพาะในเว็บไซต์นี้ สิ่งต่อไปนี้คือกฎกติการเดิมพันทั่วไปที่ใช้กับเหตุการณ์และตลาด/ประเภทการเดิมพันทั้้งหมดและต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เมื่อทำได้ิบทบัญญัติและคำจำกัดความที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จะบังคับใช้กับกฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันเหล่านี้

1. กฎการเดิมพันทั่วไป

 • 1.1. การใช้กฎการเดิมพันทั่วไป – ขอแนะนำให้สมาชิกอ่านกฎทั่วไปต่อไปนี้ของการเดิมพัน ซึ่งโดยปกติจะใช้กับกิจกรรม ตลาด และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เว้นแต่จะมีการใช้กฎในชุดที่เฉพาะเจาะจงอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎในที่นี้ และกฎที่แก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันทันทีเมื่อแจ้งในเว็บไซต์

 • 1.1.1. ในการให้บริการสมาชิก บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้ข้อมูลเดิมพันที่เป็นประโยชน์ และรับรองว่าตลาดมีการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับประกันความทันเวลา ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลการเดิมพัน เช่น วัน สถานที่ อัตราต่อรอง ผลลัพธ์ คะแนน สถานะการแข่งขัน และข้อมูลการเดิมพันอื่น ๆ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนวางเดิมพัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ของข้อมูลการเดิมพันดังกล่าว

 • 1.1.2. ชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแข่งขันหรือทีมในเว็บไซต์อาจแตกต่างกันไปตามชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างชื่อ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 • 1.1.3. ข้อมูลการเดิมพันบางอย่างในเว็บไซต์ เช่น คะแนนปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และฟีดข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากความล่าช้าด้านเวลาและเหตุผลอื่น ๆ สมาชิกรับทราบว่าบริษัทไม่รับประกันความทันเวลา ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล และด้วยความเกี่ยวเนื่องนี้สมาชิกยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการเชื่อถือข้อมูลและการวางเดิมพัน

 • 1.1.4. เมื่อสมาชิกวางเดิมพันและบริษัทยืนยันการเดิมพันแล้ว สมาชิกจะถอน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดิมพันไม่ได้

 • 1.1.5. บริษัทจะพิจารณาตามดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกเดิมพัน ทำให้เดิมพันที่วางใด ๆ เป็นโมฆะ และ/หรือระงับบัญชีของสมาชิกภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า: สมาชิกวางเดิมพันในลักษณะที่ขัดกับกฎ สมาชิกวางเดิมพันมากกว่าจำนวนสูงสุดที่อนุญาต สมาชิกวางเดิมพันที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ สมาชิกวางเดิมพันที่มีข้อมูลหรืออัตราต่อรองการเล่นพนันซึ่งแสดงผลเป็นผิดพลาด เนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือความผิดพลาดในการส่ง เมื่อพบว่ามีจำนวนการแพ้หรือชนะสูงเกินไป เมื่อพบว่ามีการใช้งานแพลตฟอร์มการเล่นพนันที่ผิดปกติหรือผิดวิสัย เมื่อบริษัทมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเดิมพันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

 • 1.1.6. บริษัทจะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดในการกำหนดจำนวนการจ่ายเงินสูงสุดสำหรับเกมหรือผลิตภัณฑ์ของตน หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดจำนวนที่มีอยู่ ซึ่งจะมีผลผูกพันกับสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 1.1.7. การวางเดิมพันใด ๆ ในการเดิมพันสดระหว่างการแข่งขันสดจะยังคงมีผลและตัดสินเมื่อการแข่งขันสิ้นสุด และเมื่อทราบผลการแข่งขัน แม้ว่าการสตรีมถูกตัดการเชื่อมต่อไม่ว่าด้วยสาเหตุหรือเหตุผลใดก็ตาม แต่กรณีนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับการตัดการเชื่อมต่อสำหรับเกมหรือผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน ซึ่งกฎเฉพาะเจาะจงนั้นจะมีผลบังคับใช้

 • 1.1.8. หากมีข้อผิดพลาดหรือการโจมตีต่อความซื่อตรงของเกมหรือผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง บริษัทมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจเด็ดขาดอย่างเต็มที่ในการระงับหรือปิดเกมหรือผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อรักษาความซื่อตรง หากสมาชิกสงสัยว่ามีการกระทำผิดหรือข้อผิดพลาดในระบบ สมาชิกต้องหยุดเล่นและแจ้งปัญหากับฝ่ายสนับสนุนสมาชิกของบริษัท ซึ่งมีดุลยพินิจเด็ดขาดว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือไม่ มิฉะนั้น สมาชิกที่ยังคงเล่นต่อจะถือว่ายอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลการเดิมพันของตน

 • 1.1.9. ในระหว่างการดำเนินธุรกิจตามปกติ หากบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อว่าการแข่งขัน กิจกรรม หรือเกมมีการดัดแปลงหรือใช้แผนหลอกลวง หรือกองกลางเดิมพันมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการตัดสินหรือระงับการจ่ายเงินใด ๆ ในการเชื่อมโยงนี้ บริษัทอาจพิจารณาจากความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ตามเหตุผลเกี่ยวกับขนาด ปริมาณ หรือรูปแบบของเดิมพันที่วางตลอดช่องทางเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมด ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการตีความกฎเหล่านี้ ให้ยึดการตีความของบริษัทเป็นหลัก

 • 1.1.10. บริษัทจะใช้ดุลพินิจเด็ดขาดอย่างสมเหตุสมผลในการจำกัดสมาชิกไม่ให้เข้าร่วมเกม ปฏิเสธคำขอเข้าร่วมเกมของสมาชิก และ/หรือปลดสมาชิกออกจากเกม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรืออธิบายเพิ่มเติม

1.2 ซอฟต์แวร์และเกม

 • 1.2.1. บริษัทจะไม่รับประกันคุณภาพหรือความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และไม่รับรองว่าซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวไม่มีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือไวรัส บริษัทปฏิเสธการรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือจากการสื่อสาร หรือข้อผิดพลาดของระบบ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบเกมทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขจุดบกพร่อง การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

 • 1.2.2. บริษัทจะให้สิทธิ์ส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไม่ได้แก่สมาชิก ในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเล่นพนันและวางเดิมพัน แต่ไม่ให้หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาผ่านซอฟต์แวร์ สมาชิกต้องรับผิดชอบและต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในการวางเดิมพันโดยใช้ซอฟต์แวร์ และบริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในการเชื่อมโยงนี้

 • 1.2.3. ในการใช้ซอฟต์แวร์ สมาชิกห้ามทำสิ่งต่อไปนี้โดยเด็ดขาด: เลียนแบบหรือทำสำเนาซอฟต์แวร์ มอบหมาย แบ่งสิทธิ์ ให้เช่า หรือถ่ายโอนสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์อื่นหรือดำเนินการให้บุคคลอื่นเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ ปิดบัง อำพราง หรือลบประกาศใด ๆ เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายกรรมสิทธิ์ หรือประกาศที่คล้ายกันจากซอฟต์แวร์ เปิดเผยข้อมูลความลับใด ๆ ที่อาจแสดงบนซอฟต์แวร์เกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ถอดรหัส รื้อถอน แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ เปลี่ยนแปลง หรือสร้างผลงานสืบเนื่องโดยยึดตามส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือการคัดลอก การดัดแปลง การทำสำเนา หรือการรวมส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือแปลงซอฟต์แวร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหารหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์ พยายามเลี่ยง เข้าถึง หรือเข้าสู่ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือบริษัท หรือแทรกแซงซอฟต์แวร์ เกม หรือเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

1.3 การเปลี่ยนแปลงเวลาตามกำหนดการ

 • 1.3.1. หากการแข่งขันหรือกิจกรรมเริ่มขึ้นก่อนเวลาตามกำหนดการ เดิมพันที่วางไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม (ไม่รวมเดิมพันสดที่เฉพาะเจาะจง) จะถือว่ามีผล หากตลาดไม่ปิดหรือระงับในเวลาที่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศให้เดิมพันทั้งหมดที่วางหลังจากเวลาเริ่มจริง (ไม่รวมเดิมพันสดที่เฉพาะเจาะจง) เป็นโมฆะ

 • 1.3.2. หากการแข่งขันหรือกิจกรรมเลื่อนออกไปเป็นคนละวันกับวันที่เริ่มต้นตามกำหนดการและไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่สิ้นสุดตามกำหนดการเดิม เดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

 • 1.3.3. หากการแข่งขันหรือกิจกรรมเริ่มขึ้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่สิ้นสุดตามกำหนดการเดิม เดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

 • 1.3.4. หากการแข่งขันหรือกิจกรรมไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาสิ้นสุดตามกำหนดการเดิม และมีการประกาศผลโดยฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าการแข่งขันดังกล่าวจะมีผลหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

1.4 การเปลี่ยนแปลงสถานที่

 • 1.4.1. หากการแข่งขันกำหนดให้เล่นที่สนามของทีมเหย้าแต่กลับเล่นที่สนามของทีมเยือน เดินพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ นอกจากนี้ เดินพันจะถือเป็นโมฆะหากชื่อของทีมเหย้าและทีมเยือนระบุไว้ผิดโดยสลับที่กัน หากการแข่งขันกำหนดให้เล่นที่สนามกลางแต่กลับเล่นที่สนามซึ่งไม่ใช่สนามกลางหรือในทางกลับกัน เดิมพันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผลใช้ได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 • 1.4.2. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่หลังจากตลาดเปิดแล้ว เดินพันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผลใช้ได้ ข้อนี้บังคับใช้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่ทีมทั้งหมด

1.5  ระยะเวลา

 • 1.5.1. หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามกำหนดการของการแข่งขันหรือกิจกรรม เดิมพันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผลใช้ได้

 • 1.5.2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงทดเวลาหรือทดเวลาบาดเจ็บ ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงท้ายของเวลาปกติ (เช่น ทำประตูได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ถือว่าทำคะแนนได้ในช่วง 45 นาที)

1.6 ผลลัพธ์

 • 1.6.1. สำหรับวัตถุประสงค์ของการชำระเงินเดิมพัน ตำแหน่งอันดับจะถือเป็นผลอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลลัพธ์ในภายหลัง หากไม่มีพิธีมอบรางวัลตามอันดับ จะกำหนดผลตามผลอย่างเป็นทางการของฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ณ ช่วงเวลาชำระเงินเดิมพัน โดยไม่คำนึงถึงการตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลลัพธ์ใด ๆ ในภายหลัง หรือหากไม่มีผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ จะกำหนดผลลัพธ์ตามหลักฐานอ้างอิงที่ทราบ ณ ช่วงเวลาการชำระเงินเดิมพัน

 • 1.6.2. โดยทั่วไปแล้ว การชำระเงินเดิมพันจะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากสรุปกิจกรรม ในกิจกรรมที่การชำระเงินเดิมพันเกิดความผิดพลาด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนการชำระเงิน
 
 • 1.6.3. หากผลลัพธ์ของการแข่งขันหรือกิจกรรมไม่แน่ชัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชำระเงินเดิมพัน จนกว่าจะมีการตัดสินผลลัพธ์ในท้ายที่สุด
 
 • 1.6.4. บริษัทจะไม่ทำให้เดิมพันที่ชนะเป็นโมฆะหรือคืนเงิน เนื่องจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ ชื่อทีม หรือรายละเอียดการแข่งขันอื่นใดที่ทำขึ้นเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มกิจกรรม หรือสำหรับเดิมพันที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นการแข่งขันที่ไม่เกิดขึ้น
 
 • 1.6.5. ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผลอย่างเป็นทางการและผลที่แจ้งในเว็บไซต์ของบริษัท จะต้องมีหลักฐานอ้างอิงเป็นวิดีโอของบริษัทที่บันทึกกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้อง หากไม่มีการบันทึกวิดีโอ ผลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ทางการของฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนั้น ๆ จะได้รับการพิจารณาในการตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้อง หากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไม่เผยแพร่ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ผิดพลาดอย่างชัดเจนและเห็นได้ชัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ/แก้ไขเพื่อตัดสินผลสุดท้าย ด้วยเหตุนี้ การตัดสินใจของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 
 • 1.6.6. สำหรับวัตถุประสงค์ในการกำหนดเดิมพันที่ชนะ จะมีการกำหนดผู้ชนะในกิจกรรมจากสรุปกิจกรรม โดยไม่คำนึงถึงการกลับคำตัดสินหรือผลการคัดค้านหรือการอุทธรณ์ใด ๆ ในภายหลัง
 

1.7 การยอมรับการตั้งเวลาถอยหลัง

 • 1.7.1. คุณสมบัตินี้จะมีในกิจกรรมบางประเภทเท่านั้น หากมี สมาชิกสามารถวางเดินพันโดยการเลือกปุ่ม “ยอมรับการตั้งเวลา” ที่เมนู แต่ละเดิมพันที่วางโดยใช้การยอมรับการตั้งเวลาจะมีการตั้งเวลาถอยหลังเป็นระยะเวลาที่แน่นอนตามการตั้งเวลานั้น ๆ หากไม่มีการหยุดชะงัก เดินพันที่วางจะได้รับการยอมรับเมื่อสิ้นสุดการจับเวลา หากมีการหยุดชะงักใด ๆ เกิดขึ้นก่อนการจับเวลาถอยหลังจะสิ้นสุด เดินพันที่วางในส่วนนี้จะถือเป็นโมฆะ

 
 • 1.7.2. เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถือเป็นการหยุดชะงัก: หากมีเหตุการณ์ที่อาจต้องให้ใบแดง หรือมีการให้ใบแดงจริง หากมีเหตุการณ์ที่อาจต้องยิงลูกโทษ หรือมีการยิงลูกโทษจริง หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีโอกาสทำประตู หรือมีทีมใดทีมหนึ่งทำประตูจริง หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือระบบการสื่อสารซึ่งส่งผลให้การวางเดิมพัน การรับเดิมพัน การบันทึก หรือการแจ้งเตือนการวางเดิมพันเกิดความผิดพลาด การดำเนินงานหรือการส่งข้อมูลล่าช้า หรือหยุดชะงัก หรือสายการสื่อสารล้มเหลว

 
 • 1.7.3. สมาชิกรับทราบว่าคะแนนปัจจุบัน เวลาที่ใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์มาจากการแข่งขัน “สด” ที่จัดทำโดยบริษัทภายนอก จึงเกิดความล่าช้าด้านเวลาและ/หรืออาจไม่แม่นยำ รวมถึงการวางเดิมพันใด ๆ ตามข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของสมาชิกทั้งสิ้น บริษัทแสดงข้อมูลนี้ตามที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน หรือทันเวลา รวมทั้งบริษัทไม่ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสมาชิก (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ซึ่งเป็นผลมาจากการวางเดิมพันนั้น ๆ

 

2. กฎกติกาของตลาด (ประเภทการเดิมพัน) กฎกติกาทั่วไป

2.1. ทั่วไป

 • 2.1.1. เอาท์ไรท์

  2.1.1.1. เอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันผู้ชนะเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์

  2.1.1.2. การวางเอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันที่ได้ตำแหน่ง ที่ระบุในเหตุการณ์ การแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์ ลำดับที่ของตำแหน่ง ที่ถูกจ่ายในฐานะของผู้ชนะจะระบุไว้ในหัวข้อเรื่องตลาด

  2.1.1.3. ถ้าผู้แข่งขัน/ผู้เล่นไม่เริ่มต้นเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์ การเดิมพันทั้งหมดที่ผู้แข่งขัน/ผู้เล่นดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ยกเว้นในกรณีที่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกติกาการเดิมพันกีฬาที่เฉพาะเจาะจง

  2.1.1.4. หากมีผู้ชนะตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือมีการประกาศ “เดดฮีท” ในตลาดเอาท์ไรท์ จำนวนเงินที่จะจ่าย (หลังหักเงินเดิมพัน) จะแบ่งตามจำนวนผู้ชนะและตัดสินตามเงินเดิมพันที่ได้รับคืน

  2.1.1.5. คำว่า “ผู้เล่นอื่นใด” (เช่น ทีมใดก็ตาม) หมายถึง คู่แข่งทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ในตลาด

 • 2.1.2. มันนี่ไลน์

  2.1.2.1 มันนี่ไลน์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันหนึ่งคนหรือหนึ่งทีมที่เอาชนะกันในเหตุการณ์ หรือเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นในเหตุการณ์แข่งขันแบบจับคู่ กฎเกี่ยวกับ มันนี่ไลน์ที่เหลือระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันในเหตุการณ์เฉพาะ

  2.1.2.2. คำว่า “สนาม” หมายถึง คู่แข่งทั้งหมดนอกเหนือจากคู่แข่งที่ได้ระบุชื่อไว้ในการจับคู่การแข่งขันบนมันนี่ไลน์

 • 2.1.3. แฮนดิแคป (HDP) และแฮนดิแคปครึ่งแรก

  2.1.3.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีมได้รับแต้มต่อ (นำโดยแต้มต่อนั้นก่อนเหตุการณ์จะเริ่มต้น) ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากรวมแฮนดิแคปที่ระบุในผลการแข่งขัน กฎแฮนดิแคปที่เหลือระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ

  2.1.3.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน

 • 2.1.4. สูง/ตํ่า (OU) และสูง/ตํ่าครึ่งแรก

  2.1.4.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ ถ้าผลรวมมากกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อยกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือต่ำ

  2.1.4.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง (Over) แต่ถ้าจำนวนรวมมีน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า (Under)

 • 2.1.5. คี่/คู่ (OE) และคี่/คู่ครึ่งแรก

  2.1.5.1. คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ว่าเป็นคี่หรือคู่

  2.1.5.2. คี่/คู่ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของการแข่งขัน ว่าเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่

  2.1.5.3. การเดิมพันครึ่งแรกจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่ครึ่งแรกนั้นจะสิ้นสุดลง แต่ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ครึ่งแรกสิ้นสุดลงแล้ว การเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดจะยังใช้ได้อยู่

 • 2.1.6. คู่/คี่ของทีมเดี่ยว

  2.1.6.1. คู่/คี่ของทีมเดี่ยว หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าคะแนนเต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่งในนัดการแข่งขันจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

  2.1.6.2. การเพิ่มเวลาพิเศษของนัดการแข่งขันจะไม่ถูกนับรวมเพื่อใช้พิจารณาคะแนนเต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่ง

 • 2.1.7. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็ม

  เวลาของนัดการแข่งขัน

  2.1.7.1. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน หมายถึง การเดิมพันว่าผลลัพธ์ครึ่งเวลาและผลลัพธ์เต็มเวลาของนัดการแข่งขันจะเป็นแบบคี่และคี่ คี่และคู่ คู่และคี่ หรือคู่และคู่

  2.1.7.2. สามารถเดิมพันได้สี่ (4) ทางเลือกคือ:

  คี่/คี่
  คี่/คู่
  คู่/คี่

  คู่/คู่

  2.1.7.3. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ เวลาพิเศษที่เพิ่มขึ้นจะไม่ถูกนับรวมเพื่อใช้พิจารณาผลลัพธ์เต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่ง

 • 2.1.8. พาร์เลย์

 • 2.1.8.1. บอลชุด (Mix Parlay) หมายถึง การเดิมพันแบบผสมตั้งแต่สองตัวเลือกขึ้นไป วางไว้ด้วยกันเป็นการเดิมพันหนึ่งครั้ง ถ้าตัวเลือกทั้งหมดชนะ บอลชุดนั้นก็ชนะ และจะได้รับเงินจากการรวมเลขคี่ของตัวเลือกทั้งสอง ถ้าตัวเลือกหนึ่งตัว (หรือมากกว่า) เดิมพันไม่สำเร็จ แปลว่าการแทงบอลชุดนั้นแพ้ ถ้าตัวเลือกหนึ่งตัว (หรือมากกว่า) มีการเลื่อนเวลา ผลเลขคี่ของตัวเลือกนั้นจะย้อนกลับมาที่ 1.00 คี่

 • 2.1.8.2. ในระหว่างการเดิมพันสเตปแบบสด (Step LIVE) หากมีบางบิลที่ถูกยกเลิก บิลอื่นๆยังคงเดิมพันตามปกติ

 • 2.2. ประเภทการเดิมพันฟุตบอล
 • 2.2.1. ถ้าไม่มีการระบุไว้ ผลการแข่งขันของประเภทการเดิมพันฟุตบอล ให้อ้างอิงคะแนน ณ เวลาสิ้นสุดของเวลาปกติ (รวมการทดเวลาจากการที่กรรมการสั่งให้หยุดเล่นด้วย) การต่อเวลาพิเศษจะไม่นำมานับรวม

  2.2.2. 1X2

  2.2.2.1. 1X2 หมายถึงการเดิมพันหนึ่งในสามของผลชนะสุดท้ายที่เป็นไปได้ใดๆ สำหรับเหตุการณ์ 1 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); X หมายถึงการแข่งขันที่ผลลัพธ์คือเสมอ; 2 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อในอันดับที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)

 • 2.2.3. คะแนนถูกต้อง & ทายผลขณะกำลังแข่งขัน

  2.2.3.1. คะแนนถูกต้อง หมายถึง การเดิมพันในการทำนายผลคะแนน สุดท้ายที่เวลาสิ้นสุดของเวลาเต็ม

  2.2.3.2. “คะแนนที่ถูกต้อง”เพื่อชนะ “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก

  2.2.3.3. “ทายผลขณะกำลังแข่งขัน” เพื่อชนะ เต็มเวลา “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก (หากผลคะแนนจบเกมของฝั่งเจ้าบ้านหรือทีมเยือนเท่ากับหรือมากเกินกว่า 5 คะแนน ไม่รวมคะแนนปัจจุบัน)

  2.2.3.4. “ทายผลขณะกำลังแข่งขัน” เพื่อชนะ ครึ่งเวลา “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก (หากผลคะแนนจบเกมของฝั่งเจ้าบ้านหรือทีมเยือนเท่ากับหรือมากเกินกว่า 4 คะแนน ไม่รวมคะแนนปัจจุบัน)

  ตัวอย่างเต็มเวลา AOS:

  ผลลัพธ์สำหรับ เต็มเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 1-2 (ไม่รวม: 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 1-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6)

  ผลลัพธ์สำหรับ เต็มเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 3-2 (ไม่รวม: 4-2, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 7-6, 3-3, 3-4, 4-4, 3-5, 4-5, 5-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6)

  ตัวอย่างครึ่งเวลา AOS:

  ผลลัพธ์สำหรับ ครึ่งเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 1-2 (ไม่รวม: 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 1-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5, 3-5)

  ผลลัพธ์สำหรับ ครึ่งเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 3-2 (ไม่รวม: 4-2, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 3-3, 3-4, 4-4, 3-5, 4-5, 5-5)

 • 2.2.4. รวมประตู และ รวมประตูครึ่งแรก

  2.2.4.1. ประตูรวม หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลรวมของจำนวนประตู ที่ได้คะแนนในเหตุการณ์

  2.2.4.2. รวมประตูครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยผลรวมของจำนวนประตูที่ยิงเข้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

  2.2.4.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

 • 2.2.5. ครึ่งเวลา/เต็มเวลา (HT.FT)

  2.2.5.1. ครึ่งแรก/ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันในการทำนายผลทั้งผลลัพธ์ ครึ่งแรกและครึ่งหลังของเหตุการณ์ (การต่อเวลาพิเศษจะไม่นำมา นับรวม) สิ่งต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับตลาดนี้จะหมายถึง: H หมายถึงทีมที่ได้รับ การเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); D หมายถึง การเสมอ; A หมายถึงทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน)2.2.5.2. ตัวอย่าง – HA หมายความว่าทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (ทีมเจ้าบ้าน) จะนำที่ครึ่งแรกและทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (ทีมเยือน) จะนำที่ครึ่งหลัง

 • 2.2.6. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย และ ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก

  2.2.6.1. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันทีมที่ได้ประตูแรก หรือประตูสุดท้ายในการแข่งขัน โดยเกี่ยวกับตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้จะหมายถึง: HF หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) ที่ทำประตูแรก HL หมายถึง ทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรกที่ทำประตูสุดท้าย AF หมายถึง ทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน) ที่ทำประตูแรก AL หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับสองที่ทำประตูสุดท้าย NG หมายถึง ไม่มีประตูที่ได้คะแนนในระหว่างการแข่งขัน

  2.2.6.2. ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะยิงประตูได้เป็นลูกแรกหรือลูกสุดท้าย ในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการเคารพต่อตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้ควรหมายความว่า: HF หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) และยิงประตูแรกได้ HL หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรกและยิงประตูสุดท้ายได้ AF หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน) และยิงประตูแรกได้ AL หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สองและยิงประตูสุดท้ายได้ NG หมายถึง ไม่มีทีมใดยิงประตูระหว่างนัดการแข่งขัน
  2.2.6.3. ประตูตัวเองให้นับเป็นประตูของทีมที่ได้เพิ่มประตู
  2.2.6.4. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้ การเดิมพันทั้งหมด ในประตูแรก (และไม่ได้ประตู) จะยังคงมีอยู่ ขณะที่การเดิมพันในประตู สุดท้ายจะเป็นโมฆะ ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกโดยไม่มีการทำประตู การเดิมพันทั้งหมดในประตูแรก ประตูสุดท้ายและไม่ได้ประตูจะเป็นโมฆะ

 • 2.2.7. ทีมใดเริ่มเล่นก่อน

  2.2.7.1. ทีมใดเริ่มเล่นก่อน หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นฝ่่าย เริ่ม เขี่ยลูกก่อนในเหตุการณ์

  2.2.7.2. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากเหตุการณ์ได้เริ่มขึ้น การเดิมพัน ทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป

 • 2.2.8. ยอดรวมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมทีมเยือน

  2.2.8.1. ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน

  2.2.8.1.1. ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งลงเล่นในวันใดวันหนึ่ง

  2.2.8.2. ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน

  2.2.8.2.1. ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งเล่นในวันใดวันหนึ่ง

  2.2.8.3. ทีมเหย้า หมายถึงทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับแรก และทีมเยือน หมายถึงทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับที่สอง

  2.2.8.4. ถ้าการแข่งขันหนึ่ง (หรือมากกว่า) นัดเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิก จะถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ

 • 2.2.9. สูง/ตํ่าทีมเดี่ยว และสูง/ตํ่าครึ่งแรกทีมเดี่ยว

  2.2.9.1. ทีมเดียว สูง/ต่ำ หมายถึง ประตูที่ทีมใดทีมหนึ่งทำได้ในการแข่งขัน

  2.2.9.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรกทีมเดี่ยว หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูโดยทีมใดทีมหนึ่ง ในระหว่างครึ่งแรกของการแข่งขัน

  2.2.9.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อย กว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

 • 2.2.10. ลูกเตะมุม

  2.2.10.1. ไม่นับรวมลูกเตะมุมที่กรรมการให้แต่ไม่ได้เตะ

  2.2.10.2. จำนวนลูกเตะมุม

  2.2.10.2.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

  2.2.10.2.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจะได้ลูกเตะมุม มาก ที่สุดระหว่างการแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

  2.2.10.2.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการเตะมุมมากที่สุดระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

  2.2.10.2.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

  2.2.10.2.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
  2.2.10.2.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะมุมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในระหว่างการแข่งขัน

  2.2.10.2.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการเตะมุมโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

  2.2.10.2.2.3. If the total is more than the OU line then the winning result is Over; if the total is less than the OU line then the winning result is Under.

  2.2.10.2.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

  2.2.10.3. ลูกเตะมุมลูกแรก & 2nd Half First Corner
  2.2.10.3.1. การเตะมุมแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่เตะมุม ในนัดการแข่งขัน
  2.2.10.3.2. 2nd Half First Corner means betting on which team will take the first corner in the 2nd half of a match.
  2.2.10.3.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกเตะมุมลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนลูกเตะมุมลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
  2.2.10.4. ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย
  2.2.10.4.1. ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ลูกเตะมุมลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
  2.2.10.4.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

 • 2.2.11. ใบเหลืองหรือใบแดง

  2.2.11.1. ใบเหลืองนับเป็นหนึ่งคะแนนและใบแดงนับเป็นสองคะแนน จำนวนคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้ระหว่างการแข่งขันคือสาม (หนึ่งสำหรับใบเหลืองและสองสำหรับใบแดง ใบเหลืองที่สองจะไม่นำมานับรวม)

  2.2.11.2. ใบเหลืองหรือใบแดงที่ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เล่น (ผู้จัดการ โค้ช ผู้เล่นสำรอง) ไม่นำมานับรวม

  2.2.11.3. จำนวนใบเหลืองหรือใบแดง
  2.2.11.3.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

  2.2.11.3.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ใบเหลือง หรือใบแดงมากที่สุดระหว่าง การแข่งขัน ที่รวมแฮนดิแคปใดๆ

  2.2.11.3.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนมากที่สุด ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

  2.2.11.3.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

  2.2.11.3.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
  2.2.11.3.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนใบเหลือง หรือใบแดงทั้งหมดที่ทั้งสองทีมได้รับในระหว่างการแข่งขัน

  2.2.11.3.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของใบเตือนซึ่งทั้งสองทีมได้รับ ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

  2.2.11.3.2.3. If the total is more than the OU line then the winning result is Over; if the total is less than the OU line then the winning result is Under.

  2.2.11.3.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

  2.2.11.4. ใบเหลืองหรือใบแดงใบแรก & 2nd Half First Booking
  2.2.11.4.1. ใบเหลืองหรือใบแดงใบแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกลงโทษ (ได้รับใบเหลืองหรือใบแดงใบแรก) ในการแข่งขัน
  2.2.11.4.2. 2nd Half First Booking means betting on which team will receive first booking (Yellow or Red) in the 2nd half of a match.
  2.2.11.4.3. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าได้ใบเหลืองหรือใบแดงสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน ผู้เล่นที่ถูกผู้ตัดสินยื่นใบเหลือง/ใบแดงใบแรกจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
  2.2.11.4.4. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดจะมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
  2.2.11.5. ใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้าย
  2.2.11.5.1. ใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกลงโทษ (ได้รับใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้าย) ในการแข่งขัน
  2.2.11.5.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าได้ใบเหลืองหรือใบแดงสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน ผู้เล่นที่ถูกผู้ตัดสินยื่นใบเหลือง/ใบแดงใบสุดท้ายจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
  2.2.11.5.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
  2.2.11.6. ใบเตือนครั้งต่อไป
  2.2.11.6.1. ใบเตือนครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนใบต่อไป ไม่ว่าจะเป็นใบแดงและ/หรือใบเหลือง
  2.2.11.7.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการให้ใบเตือนตามที่คาดการณ์ไว้

 • 2.2.12. ลูกล้ำหน้า

  2.2.12.1. จำนวนลูกล้ำหน้า

  2.2.12.1.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

  2.2.12.1.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดได้ลูกล้ำหน้า

  มากที่สุด ในระหว่าง การแข่งขัน รวมถึงแฮนดิแคปใดๆ

  2.2.12.1.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกเตือนการลํ้าหน้ามากที่สุด ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

  2.2.12.1.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

  2.2.12.1.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
  2.2.12.1.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนการตัดสิน ลูกล้ำหน้า ทั้งหมดในระหว่างการแข่งขัน

  2.2.12.1.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการถูกเตือนการลํ้าหน้า ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

  2.2.12.1.2.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

  2.2.12.1.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

  2.2.12.2. ลูกล้ำหน้าลูกแรก & 2nd Half First Offside
  2.2.12.2.1. ลูกล้ำหน้าลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ลูกล้ำหน้าลูกแรกในการแข่งขัน
  2.2.12.2.2. 2nd Half First Offside means betting on which team will be caught offside first in the 2nd half of a match.
  2.2.12.2.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
  2.2.12.3. ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย
  2.2.12.3.1. ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
  2.2.12.3.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
  2.2.12.4. การลํ้าหน้าครั้งต่อไป
  2.2.12.4.1. การลํ้าหน้าครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะถูกเตือนการลํ้าหน้าครั้งต่อไป
  2.2.12.4.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการเตือนกรณีลํ้าหน้าตามที่คาดการณ์ไว้

 • 2.2.13. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น

  2.2.13.1. จำนวนครั้งของการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
  2.2.13.1.1. แฮนดิแคป

  2.2.13.1.1.1. แฮนดิแคป

  หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการ เปลี่ยนตัวผู้เล่นมากที่สุดระหว่างการแข่งขันที่รวมแฮนดิแคป ใดๆ

  2.2.13.1.1.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ

  2.2.13.1.2. สูง/ต่ำ
  2.2.13.1.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนทั้งหมดของ การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขัน

  2.2.13.1.2.2. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

  2.2.13.1.2.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

  2.2.13.2. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก
  2.2.13.2.1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนแรกระหว่างการแข่งขัน
  2.2.13.2.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกเปลี่ยนตัวในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่มีหมายเลขอันดับแรกจากสี่อันดับที่เป็นทางการจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
  2.2.13.2.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก เกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขัน ถูกยกเลิกก่อนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรกเกิดขึ้น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
  2.2.13.3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย
  2.2.13.3.1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนสุดท้ายระหว่างการแข่งขัน
  2.2.13.3.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกเปลี่ยนตัวในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่มีหมายเลขอันดับสุดท้ายจากสี่อันดับที่เป็นทางการจะถือว่า เป็นผู้ชนะ
  2.2.13.3.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

 • 2.2.14. คลีนชีท

  2.2.14.1. คลีนชีท หมายถึง “Yes”พนันทีมไม่ให้เสียประตู (ไม่มีการทำประตูเกิดขึ้น) หรือ “No”พนันทีมมีการทำประตู (มีการทำประตูเกิดขึ้น)

  2.2.14.2. ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากที่ได้ทำประตูแล้วโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน “ทีมเยือน ใช่และไม่ใช่” (Away Yes & No) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทีมเจ้าบ้าน ใช่และไม่ใช่” (Home Yes & No) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทีมผู้มาเยือนเท่านั้น การเดิมพัน “ทีมเจ้าบ้าน ใช่และไม่ใช่” (Home Yes & No) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทีมเยือน ใช่และไม่ใช่” (Away Yes & No) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมผู้มาเยือน การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่ ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตู การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

  กติกาข้อที่ 1:
  คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
  เจ้าบ้าน ใช่ – คืนเงิน ทีมเยือน ใช่ – แพ้

  เจ้าบ้าน ไม่ – คืนเงิน ทีมเยือน ไม่ – ชนะ

  กติกาข้อที่ 2:
  คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)

  เจ้าบ้าน ใช่ – แพ้ ทีมเยือน ใช่ – แพ้

  เจ้าบ้าน ไม่ – ชนะ ทีมเยือน ไม่ – ชนะ

  กติกาข้อที่ 3:

  คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน

  ≥ 1 (0:1, 2…)

  เจ้าบ้าน ใช่ – แพ้ ทีมเยือน ใช่ – คืนเงิน

  เจ้าบ้าน ไม่ – ชนะ ทีมเยือน ไม่ – คืนเงิน

 • 2.2.15. ลูกโทษ

  2.2.15.1. ลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันลูกโทษที่ได้หรือเกิดขึ้น ระหว่างการแข่งขัน

  2.2.15.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากได้ลูกโทษหรือมีลูกโทษเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป

  2.2.15.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนได้ลูกโทษหรือมีลูกโทษเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

 • 2.2.16. การยิงลูกโทษ

  2.2.16.1. การยิงลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะชนะการยิงลูกโทษ

  2.2.16.2. ในการเดิมพันแฮนดิแคป ผลการแข่งขันจะรวมลูกโทษทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในการยิงลูกโทษรวมทั้งลูกตัดสินด้วย ในการเดิมพันสูง/ต่ำ ผลการแข่งขันจะรวมกฎการยิงสิบลูกโทษเท่านั้นโดยไม่รวมลูกตัดสิน

 • 2.2.17. แฟนตาซีลีก

  2.2.17.1. แฟนตาซีแมทช์คือการจับคู่ของทีมจากแมทช์ที่ต่างกัน

  2.2.17.2. สถานที่ทั้งหมดใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น